Termes i condicions

Els voluntaris que desitjin participar com a Experts dins del programa mSchools tenen que complir amb els següents termes i condicions:

  1. Entenc l'abast i significació de la iniciativa mSchools App Education (en endavant, la iniciativa) i les implicacions de la meva participació en ella com a expert.

  2. Actuaré amb respecte, honestedat, ètica personal i professional i responsabilitat cap al professorat, alumnat i organització durant el desenvolupament i execució de la iniciativa.

  3. No tindré ni mantindré cap tipus de contacte amb menors associats directament o indirectament a la iniciativa sense l'autorització prèvia dels seus pares i / o tutors. En qualsevol cas no faré l'anterior fora del marc de la iniciativa. Així mateix, declaro que no reproduiré, comunicaré públicament ni distribuiré les sessions de videoconferència realitzades durant el desenvolupament de la iniciativa. En particular, no captaré imatges ni enregistraments sonors dels alumnes durant el desenvolupament de les mateixes.

  4. No utilitzaré cap idea, producte o material desenvolupat per un alumne per tal de fomentar el meu negoci o els meus interessos personals, i mantenir la confidencialitat de totes les idees, productes i materials que m'hagin estat confiats.

  5. Reconec que l'autoria de les idees o continguts plantejats per un alumne li corresponen a ell en exclusiva, i, en conseqüència, l'exercici dels drets de propietat intel·lectual inherents a aquesta condició.

  6. Dono el meu consentiment perquè les meves dades de contacte i imatge, -entesa com la representació gràfica de la meva figura humana o de qualsevol dels elements que componen la meva personalitat (nom, veu, "àlies", cara, etc.) -, puguin ser utilitzats tant per la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation com per GSMA Ltd per al compliment de les finalitats inherents i derivades de la iniciativa. Així mateix, consento que es puguin facilitar dades anònimes de la meva participació a la meva empresa sobre la meva participació en el marc d'aquesta iniciativa si participo a través d’un programa corporatiu.

  7. Consento que la meva participació en la iniciativa sigui immediatament revocada davant l'incompliment d'algun dels principis anteriorment assenyalats.